Friställd och funktionsnedsatt

Författare: Marcus Eliason, Och Nikolay Angelov, Och

Sammanfattning av Rapport 2014:23

Personer med funktionsnedsättning, både i Sverige och i andra länder, är en grupp som ofta har betydande svårigheter på arbetsmarknaden. I den här studien har vi undersökt om personer med funktionsnedsättning också drabbas hårdare i samband med en friställning. Vad vi finner är dock en avsevärt för­sämrad ut­veckling av förvärvsinkomsten redan under åren före friställningen för personer med funktionsnedsättning. Anledningen är dock inte att de är arbetslösa i större utsträckning än dem utan funktionsnedsättning, utan för­klaringen ligger istället i längre perioder av sjukskrivning. Den skillnad som uppstått under dessa år tycks därefter permanentas i samband med själva fri­ställningen. Skillnaden som uppkommer efter friställningen tycks istället vara en konsekvens av att en mycket högre andel av personer med funktions­nedsättning fick sjuk- och akti­vitets­ersättning. Vi finner vidare att en majoritet av inkomstförlusten bland personer med funktionshinder ersätts av olika social­försäkringar, där framför allt sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning spelar en viktig roll.