Nyktrare mammor, friskare barn? Effekter av AUDIT-screening och motiverande samtal i svensk mödravård

Författare: Erik Grönqvist, Och Anna Norén, Och Anna Sjögren, Och Helena Svaleryd, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:13

Fosterskador av alkoholmissbruk motiverar alkoholprevention i mödravården. Osäkerhet om risker med ökat vardagsdrickande och svårigheter att verkligen nå och stötta mammor med riskbruk motiverade det nationella Riskbruks­projektets satsning på AUDIT-screening och motiverande samtal (MI) i svensk mödravård. Begränsningar i utbildningskapacitet innebar en gradvis utrullning av programmet från 2004 och gav upphov till regional variation som vi ut­nyttjar för att skatta programeffekter. Våra resultat visar att införandet av AUDIT-screening och MI i mödravården minskade andelen barn som under sitt första levnadsår läggs in på sjukhus eller får läkemedel förskrivna. Effekterna drivs av minskad skadefrekvens, färre infektioner och så kallade ”onödiga” sjukhusinläggningar. Resultaten tyder på beteendeförändringar hos de behand­lade mödrarna som består efter barnets födelse.