Hur ojämlik är hälsan i Sverige?

Författare: Laura Hartman, Och Anna Sjögren, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:10

Vi studerar utvecklingen av hälsans ojämlikhet genom att med olika metoder jämföra risken att dö i förtid mellan socioekonomiska grupper, i olika åldrar och delar av landet. Vi studerar också hur regionala skillnader i risken för förtida död och ojämlik hälsa samvarierar med faktorer som vanligen antas påverka hälsa och ojämlik hälsa. Våra resultat visar att ojämlikheten i hälsa är störst bland män. Medan ojämlikheten i risk för förtida död har ökat bland kvinnor oavsett mätmetod är utvecklingen inte lika entydig bland män, eftersom olika metoder ger olika bild. Den regionala analysen visar stora skillnader i dödsrisker och ojämlik hälsa mellan kommuner, men att de regionala skillnaderna har minskat över tid, bland annat som följd av minskade dödsrisker bland fattiga och lågutbildade män i storstäderna. Samtidigt finns ett oroande mönster av ökande dödsrisker bland fattiga och lågutbildade i vissa kommuner, främst bland kvinnor.