Kan regelefterlevnad uppnås utan hot om påföljder?

Författare: Axel Cronert, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:25

Studien som sammanfattas i denna rapport syftar till att undersöka i vilken mån lagar och regler kan påverka beteendet hos berörda aktörer utan att kombineras med tillsyn och hot om påföljder. Studien utvärderar lagen (1976:157) om allmän platsanmälan, som under trettio års tid föreskrev arbetsgivare i Sverige en skyldighet att i samband med rekrytering anmäla sina lediga platser till Arbetsförmedlingen. När lagen upphävdes i juli 2007 hade dess efterlevnad under en mycket lång tid inte alls kontrollerats. För att undersöka i vilken mån arbetsgivare trots detta efterlevde regelverket utnyttjar studien det faktum att lagens upphävande inte kom att beröra statliga arbetsgivare och därmed kan utvärderas genom jämförelser mellan sektorer. Utvärderingen visar att upphävandet av lagen ledde till en signifikant minskning av privata och kommunala arbetsgivares benägenhet att anmäla lediga platser. Det innebär således att lagen hade en beteendeeffekt trots avsaknaden av tillsyn och hot om påföljder. I en kompletterande analys av kommunala arbetsgivare undersöks i vilken mån ett antal organisatoriska faktorer samvarierar med benägenheten att efterleva regelverket trots avsaknaden av kontroll.