Försvarsnedläggningar efter det kalla krigets slut. Ekonomiska effekter för de drabbade anställda

Författare: Matz Dahlberg, Och Linna Martén, Och Björn Öckert, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:4

Denna rapport studerar hur försvarsnedläggningarna efter det kalla krigets slut påverkade de anställdas inkomster och arbetslöshet. Vi finner att de fick lägre arbetsinkomster på lång sikt och att de oftare drabbades av arbetslöshet. Däre-mot påverkades inte deras disponibla inkomster i någon större utsträckning, vilket kan förklaras av att socialförsäkringssystemet kompenserar för de nega-tiva arbetsmarknadseffekterna. Resultaten visar också att den ökade arbetslös-heten framförallt drabbade personer med sämre kognitiva och framförallt sociala förmågor.