Coronapandemin, arbetsinkomsterna och välfärdssystemets skyddsgrad

Sammanfattning av Rapport 2022:3

Vi studerar de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för befolkningen i åldern 20–64 år månad för månad under år 2020. Vi kartlägger hur arbetsinkomsterna påverkades och hur välfärdssystemet skyddade olika befolkningsgruppers inkomster. Arbetsinkomsterna minskade snabbt under våren men återhämtade sig under sommaren och hösten 2020. I genomsnitt minskade arbetsinkomsterna med 2,7 procent, men svagare grupper såsom unga vuxna, låginkomsttagare och anställda i ekonomiskt utsatta branscher förlorade 4–5 procent. Det befintliga välfärdsystemet, främst a-kassa och sjukpenning, och de coronaåtgärder som infördes inom välfärdssystemet kompenserade delvis för inkomstbortfallet och hade dessutom en utjämnande effekt. Välfärdssystemets skyddsgrad uppgick i genomsnitt till närmare 43 procent av arbetsinkomstbortfallet, där drygt 23 procentenheter kom från det befintliga välfärdsystemet och drygt 19 procentenheter från coronaåtgärder som karensavdragsersättning, generösare a-kassa och förstärkt bostadsbidrag. Pandemins indirekta påverkan på befolkningens inkomster, via den ekonomiska nedgången, var större än den direkta påverkan på inkomster av att drabbas av covid-19.