Hur påverkas barns utveckling av mer egentid med en förälder

Författare: Anna Sjögren, Och Malin Tallås Ahlzén, Och

Sammanfattning av Rapport 2022:2

Vi studerar effekterna av ökade möjligheter till egentid med en förälder under första levnadsåret på barns skolresultat. Vi utnyttjar att förutsättningarna för egentid förbättrades för spädbarn med syskon i förskoleålder när kommuner år 2002 blev skyldiga att erbjuda barnomsorg för föräldraledigas barn. I analysen fokuserar vi på de kommuner där förskoletillgång varit mest begränsad och där reformen därför fick stort genomslag på syskonens tillgång till förskola. När vi jämför resultaten på de nationella proven i årskurs 6 för barn med och utan syskon i förskoleåldern, födda åren före och efter reformen finner vi inte några genomsnittseffekter av de förbättrade förutsättningarna för egentid med en förälder. Däremot förbättras skolresultaten för söner till mammor med högst gymnasieutbildning och döttrar till högutbildade mammor. När vi undersöker möjliga mekanismer, pekar resultaten på att det inte är drastiska förändringar i hemmiljön, längre föräldraledighet eller ålder vid förskolestart som driver de förbättrade skolresultaten. I stället gör vi tolkningen att minskad konkurrens om föräldrarnas tid kan ha inneburit mer gynnsamma förhållanden för tidig anknytning och lyhört föräldraskap, vilket kan ha främjat barnens kognitiva och psykosociala utveckling.