Arbetsmarknadsetablering bland flyktingar och deras anhöriga i Sverige, Norge och Danmark

Författare: Linus Liljeberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:18

Sverige, Norge och Danmark har tagit emot många flyktingar och anhöriga till flyktingar under de senaste decennierna. I alla tre länderna förekommer omfattande etableringsinsatser för de nyanlända med på ett övergripande plan samma syfte och innehåll. Det finns dock vissa tydliga skillnader i praktiken: Danmark har ett starkt fokus på snabb sysselsättning och erbjuder i huvudsak arbetspraktik under de första ett till två åren, medan Sverige och Norge oftare erbjuder subventionerade anställningar. I samtliga tre länder är det betydligt vanligare att män får en anställning med subvention. Att påbörja en reguljär utbildning är vanligare i Sverige och Norge. Utbildningsinsatser sker dock oftare på en högre nivå i Sverige. Efter tio år är sysselsättningsnivåer bland danska flyktingar lägre än i Sverige och Norge. I alla tre länder är emellertid såväl sysselsättningsnivåer som arbetsinkomster bland flyktingar och anhöriga till flyktingar betydligt lägre jämfört med genomsnittet för befolkningen även efter tio år i landet. Det gäller i synnerhet kvinnor.