Etnisk yrkessegregering på arbetsmarknaden – har diskriminering någon betydelse?

Författare: Magnus Bygren, Och Moa Bursell, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:10

Västerländska arbetsmarknader är ofta etniskt segregerade. Utrikes födda och minoriteter är ofta överrepresenterade bland dem som har lågkvalificerade och lågbetalda arbeten såsom städare, taxichaufförer, snabbmatskockar och liknande. Syftet med studien är att undersöka om arbetsgivare bidrar till att upprätthålla sådana ”invandrarnischer” genom att kanalisera utrikes födda och deras barn till dessa typer av arbeten. Vi har undersökt detta genom att analysera data från en korrespondensstudie, en typ av fältexperiment. Experimentet är baserat på 7 051 fiktiva jobbansökningar som skickats till lediga jobb inom 15 olika yrken på den svenska arbetsmarknaden mellan 2013 och 2019, där namn som signalerar de arbetssökandes etniska bakgrund slumpmässigt tilldelats jobbansökningar med i övrigt identiska kvalifikationer. Våra resultat tyder på att arbetsgivare bidrar till denna typ av segregering. Medan etnisk diskriminering är utbredd i de "svenska" yrkena i våra data, minskar den när andelen utrikes födda personer som arbetar i ett visst yrke ökar, och är låg eller till och med obefintlig i yrken med hög andel utrikes födda. Mönstret är dock könsrelaterat: det är endast män med utländskt klingande namn som i oproportionerligt hög grad kanaliseras till sådana invand­rarnischer. Vi drar slutsatsen att arbetsgivares diskriminering bidrar till att repro­ducera (mansdominerade) invandrarnischer på arbetsmarknaden.