Barn och inkomst mitt i karriären

Karriär och familj är resultat av viktiga livsval för både män och kvinnor. Måste vi välja mellan barn och karriär, eller kan vi ha både och?

Publicerades: 13 oktober 2011

Författare: Anne Boschini, Och Christina Håkanson, Och Åsa Rosén, Och Anna Sjögren, Och

I en ny rapport från IFAU undersöks hur sambanden mellan förvärvsinkomster och antalet barn i familjen ser ut för män och kvinnor och hur det har utvecklats sedan början av 1990-talet. Rapportförfattarna fokuserar på 45-åringar, dvs. personer mitt i karriären och med familjebildningen till stor del bakom sig.

De finner att jämfört med hur det såg ut i början av 1990-talet har livssituationen för dagens 45-åriga män polariserats: Antingen har de familj och hög inkomst eller så har de inga barn och lägre inkomst. Ojämlikheten mellan män har ökat.

– Män med höga inkomster har fler barn, säger Anna Sjögren som är en av rapportförfattarna. Det här sambandet har blivit starkare med tiden. De barnlösa männen har dessutom blivit fler och de har också lägre inkomster än andra män med samma utbildning.

Kvinnorna har i högre utsträckning än män valt mellan barn och inkomst: Hög inkomst mitt i karriären har varit förknippat med färre barn. Idag verkar det som att det i högre utsträckning är möjligt att ha både och, framför allt för högutbildade kvinnor

– Moderskapet är mer ”jämnt fördelat” bland dagens 45-åringar än vad det var på 1990-talet och ser mer likartat ut för kvinnor med olika utbildning, fortsätter Anna Sjögren. Det var vanligare att högutbildade kvinnor var barnlösa förut. Idag är skillnaderna mellan hög- och lågutbildade mindre. Även bland kvinnor är dock barnlöshet i allt större utsträckning förknippat med låga inkomster, även givet utbildning.

Rapportförfattarna finner också att trots att kvinnorna under den studerade tiden blivit allt mer välutbildade är deras del av hushållets inkomst förvånansvärt stabil. Kvinnans andel av parets totala inkomster är vid 45 års ålder i princip densamma oavsett om hon är född 1945 eller 1962. Samtidigt har kvinnors inkomster i genom-snitt knappat in något på männens, utom bland de högst utbildade där utvecklingen gått åt motsatt håll.

Data

Undersökningen baseras på alla individer som är födda 1945–1962 och som bodde i Sverige det år de var 45 år gamla. Datamaterialet bygger på register från SCB. Som mått på inkomst används inkomst av förvärvsarbete och företagsamhet.

Kontakt

För mer information kontakta Anna Sjögren på 018-471 60 58 eller anna.sjogren@ifau.uu.se.