Högre konkurrens från utlandet gav något lägre inkomster

Att öppna gränserna till grannländer kan påverka arbetsmarknaden på många sätt. En ny rapport från IFAU pekar på att de som exponeras mer mot utländsk konkurrens får något lägre förvärvsinkomster.

Publicerades: 16 maj 2013

Författare: Mattias Engdahl, Och Olof Åslund, Och

I maj 2004 utvidgades EU och arbetstagare och företag i bland annat Polen och Baltikum fick fritt tillträde till den svenska marknaden. Rapportförfattarna jämför hur arbetsmarknaden påverkades i områden som ligger nära respektive längre ifrån en färjelinje till de nya medlemsländerna. Man kan tänka sig både positiva och negativa effekter av att finnas nära den nyöppnade gränsen. Konkurrensen från utlandet kan öka, men å andra sidan kan en ökad ekonomisk aktivitet i området gynna den befintliga arbetskraften.

Negativa men begränsade effekter

Resultaten pekar på att förvärvsinkomsterna bland dem som bodde nära färjelinjerna sjönk med ca 1 procent relativt dem som bodde längre bort. Detta visar att exponering mot utlandet kan ha en viss betydelse, men säger inget om EU-utvidgningens totala effekter för den svenska arbetsmarknaden. Studien finner inga säkra effekter på att sysselsättning och månadslöner påverkas mer i de områden som ligger nära färjorna.

Effekterna tenderar att vara större ju närmare hamnarna man kommer, och större bland unga, lågutbildade och utrikes födda. I tillverkningsindustrin och i företagstjänster (där bemanningsbranschen ingår) är effekterna störst. Även i transportsektorn har förvärvsinkomsterna minskat. Det är branscher där inflödet av arbetstagare från de nya medlemsländerna har varit stort eller där det finns anledning att tro att konkurrensen över gränserna är mer omfattande.

– Att effekten av invandring och öppna gränser ofta är begränsad för arbetskraften som helhet, men större för dem som kan förväntas vara mer utsatta för ökad konkurrens, är i linje med internationella studier säger Olof Åslund som är en av författarna.

Bakgrund, data och metod

Studien bygger på individdata för hela befolkningen i arbetsför ålder i södra Götaland under åren 2000–2008. Huvudanalysen jämför sysselsättning, inkomster och löner före och efter reformen bland personer som bodde inom respektive längre bort än 50 km från en av fyra orter med passagerarfärjor till de nya medlemsstaterna.

Kontakt

För mer information kontakta Olof Åslund på telefon 018-471 70 89 eller olof.aslund@ifau.uu.se.