Arbetsmarknadseffekter av öppna gränser

Författare: Mattias Engdahl, Och Olof Åslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:9

Rapporten studerar arbetsmarknadseffekter av öppnade gränser. EU-utvidg­ningen i maj 2004 innebar att medborgarna i de nya medlemsstaterna fick full tillgång till den svenska arbetsmarknaden. Avskaffandet av gränshinder kan påverka den befintliga arbetskraften genom en rad olika mekanismer, t.ex. arbetskraftsinvandring, ekonomisk aktivitet, varu- och tjänstehandel och ändrad förhandlingsstyrka mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi jämför utveck­lingen i regioner med direkta färjelinjer till Baltikum och Polen med andra områden i södra Sverige. Resultaten pekar på att relativt sett minskade inkomsterna med ca 1 procent åren efter utvidgningen i de mer exponerade regionerna. Effekterna tenderar att vara tydligare för unga, lågutbildade och utlandsfödda, och i branscher där inflödet av utländsk arbetskraft varit högre eller där gränsöverskridande konkurrens sannolikt är vanligare.