Stort överutnyttjande av "vård av sjukt barn"

Förmånen ”vård av sjukt barn” (VAB) överutnyttjas. Överutnyttjandet uppgår till uppskattningsvis 22,5 procent av alla VAB-kronor. Män överutnyttjar förmånen i högre utsträckning än kvinnor. Det visar en ny studie från IFAU som genomförts i samarbete med Försäkringskassan och FUT-delegationen.

Publicerades: 22 juni 2010

Författare: Per Engström, Och Patrik Hesselius, Och Malin Persson, Och

Drygt var femte VAB-krona betalas ut i onödan

I studien skattas överutnyttjandet av VAB till 22,5 procent av varje utbetald krona, vilket kan jämföras med Försäkringskassans tidigare uppskattningar på 6 till 10 procent. Det nya resultatet betyder att cirka 650 miljoner VAB-kronor betalas ut årligen i onödan. Studien finner två huvudorsaker till överutnyttjandet: den första är att föräldern jobbar trots VAB-anmälan; den andra är att föräldern är frånvarande från jobbet medan barnet är kvar i förskola/skola.

Överutnyttjandet högre bland män

Männen överutnyttjar förmånen i högre utsträckning än kvinnor: 28 procent av varje utbetald krona utgör överutnyttjande. Motsvarande siffra för kvinnor är 19 procent. Risken att en given VAB-krona är utbetalad på felaktiga grunder är alltså nästan 50 procent större om den går till en man. På grund av att kvinnor tar ut flest VAB-dagar så utjämnas emellertid denna skillnad räknat i kronor.

Ny metod baserad på ett kontrollerat experiment

I slutet på mars 2006 informerades slumpvis utvalda individer via brev att deras (eventuella) uttag av vård av barn skulle kontrolleras extra under de kommande två månaderna. De som överutnyttjat förmånen förväntas då i högre utsträckning följa förmånens regler och sänka sitt uttag. En sådan nedgång tolkas som överutnyttjande. Vanliga slumpmässiga kontroller har också genomförts, vilket utgör en ytterligare komponent till skattningen av överutnyttjande. Kontroller kan aldrig vara helt tillförlitliga och riskerar att underskatta förekomsten av felaktiga uttag. Metoden identifierar en större del av överutnyttjandet, vilket är huvudorsaken till att studien finner högre siffror än tidigare studier.

Inte bara kontroller mot arbetsgivaren

Försäkringskassan har i denna studie, till skillnad från tidigare studier, genomgående kontrollerat om barnet har varit hemma från förskola/skola när vårdnadshavaren anmält vård av barn. Studien finner att andelen som fastnar i kontroller fördubblas när man även kontrollerar förskola/skola jämfört med att bara kontrollera mot arbetsgivaren, vilket också bidrar till att denna studie finner högre siffror än tidigare studier gjort.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.