Arbetslösheten fördelades ojämnt under den första vågen av covid-19-pandemin

Under den första pandemivåren 2020 försämrades situationen på arbetsmarknaden mest för yngre och utrikes födda. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 29 oktober 2021

Författare: Marcus Eliason, Och

Under mars 2020 ökade inflödet av nya arbetssökande till Arbetsförmedlingen dramatiskt. Ökningen var en följd av covid-19-utbrottet och de åtgärder som vidtogs för att begränsa smittspridningen.

Arbetslösheten ökade för alla studerade grupper under pandemins första våg, men den fördelades inte jämnt över befolkningen. Yngre blev arbetslösa i högre utsträckning än äldre, och utrikes födda löpte en större risk än svenskfödda att bli eller förbli arbetslösa.

– Att just yngre och utrikes födda drabbades hårdare är vad man skulle förvänta sig givet vad vi vet från tidigare lågkonjunkturer, säger rapportförfattaren Marcus Eliason. Det visar även internationella studier av pandemins första våg.

Små skillnader mellan män och kvinnor

Kvinnor och män påverkades ungefär lika mycket. Det skiljer Sverige från flera andra länder där kvinnornas position på arbetsmarknaden försämrades mer än männens. I den internationella litteraturen förklaras det av att kvinnor oftare har jobb som inte tillåter distansarbete, samt att stängda för- och grundskolor tvingade kvinnor med yngre barn att vara hemma. 

– En stor skillnad mellan Sverige och andra länder har varit att vi här varken har stängt förskolor, grundskolor, eller hela samhället, säger Marcus Eliason. Det har troligen bidragit till att det ser annorlunda ut i Sverige.

Metod och data

Rapportförfattaren har jämfört skillnaderna i inflödet, utflödet och beståndet av arbetssökande före och efter pandemins utbrott 2020 med motsvarande skillnader under 2019. Studien bygger på veckostatistik från Arbetsförmedlingen.

Kontakt

IFAU Rapport 2021:19 ”Den ojämlika(?) arbetslöshetsbördan under covid-19-pandemins första våg i Sverige” är skriven av Marcus Eliason, IFAU. Rapporten är en svensk bearbetning av Working Paper 2021:14. För mer information kontakta Marcus per e-post: marcus.eliason@ifau.uu.se.