Den ojämlika (?) arbetslöshetsbördan under den första vågen av covid-19-pandemin i Sverige

Författare: Marcus Eliason, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:19

Den första vågen av covid-19-pandemin och de åtgärder som vidtogs för att minska smittspridningen har lett till en nedgång i ekonomisk aktivitet utan motstycke i modern tid.
Världen över har miljoner och åter miljoner anställda förlorat sina jobb, antingen tillfälligt eller permanent. Till en början beskrevs covid-19-pandemin som en stor ”utjämnare”, men sedan dess har det blivit allt tydligare att så inte alls är fallet. Trots att det i Sverige inte genomfördes några nedstängningar av samhället eller infördes strikta restriktioner för att bekämpa pandemin var det en dramatisk ökning av inflödet av arbetssökande till Arbets-förmedlingen under mars 2020. I likhet med tidigare studier tycks en större del av arbetslöshetsbördan under första vågen av covid-19-pandemin ha burits av (demografiska) grupper som redan var missgynnade på arbetsmarknaden, såsom unga och i viss mån även utrikes födda. Det betyder dock inte att andra grupper var förskonade och i motsats till flertalet andra länder tycks kvinnors arbetsmark-nadssituation i Sverige inte ha försämrats i större utsträckning än mäns.