Vikten av arbetsgivarkontakter: en studie av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen i ljuset av 70-procentsmålet

Författare: Sara Martinson, Och Martin Lundin, Och

Sammanfattning av Rapport 2003:10

I rapporten studeras likheter och skillnader mellan arbetsmarknadsutbildningar som har en hög respektive låg måluppfyllelse med avseende på regeringens mål
att 70 procent av deltagarna ska ha arbete 90 dagar efter avslutad utbildning. 17 utbildningar i tre län studeras, nio med mycket god måluppfyllelse och åtta som ligger långt ifrån målet. Resultaten visar att utbildningar med hög måluppfyllelse framförallt karaktäriseras av att arbetsgivare med behov av personal finns med på idéstadiet, i uttagningen av elever och under kursens gång. Ett annat resultat är att fler deltagare i utbildningar med hög måluppfyllelse redan innan kursstart har en fot inne på arbetsmarknaden i form av t ex tim- eller deltidsanställningar. Det betyder i sin tur att vissa arbetsmarknadsutbildningar ligger nära, eller helt har uppfyllt, 70-procentsmålet redan innan kursstart.