Är sänkta arbetsgivaravgifter ett effektivt sätt att öka sysselsättningen?

Sammanfattning av Rapport 2008:16

År 2002 sänktes arbetsgivaravgifterna med 10 procentenheter i Norrlands inland och delar av inre Svealand. I vår utvärdering finner vi inte någon statistiskt säkerställd förändring i sysselsättningen 2001–04, jämfört med nära­liggande områden som inte fick ta del av sänkningen. Detta resultat stämmer väl överens med internationella studier. Det gäller även vårt resultat att en del av sänkningen neutraliserades av löneökningar, vilka är statistiskt säkerställda. Till skillnad från tidigare forskning ger vår analys visst stöd för positiva sysselsättningseffekter genom ökat nyföretagande och genom att färre företag avvecklas. Effekten är dock bara svagt statistiskt säkerställd och medför endast ca 470 jobb. Kostnaden för dessa blev mycket hög – ca 800 tkr per jobb – vilket innebär att man hade kunnat få nästan dubbelt så många syssel­sättningstillfällen genom att direkt subventionera jobb i företagen. Detta gör att sänkta arbetsgivaravgifter inte är ett effektivt sätt att öka sysselsättningen.