Inkomster efter en jobbförlust: betydelsen av familjen och trygghetssystemet

Sammanfattning av Rapport 2009:22

Tidigare forskning har visat att förlusten av ett jobb har betydande negativa effekter på framtida löneinkomster, vilket motiverar frågan huruvida ett sådant inkomstbortfall ersätts på något annat vis. För de som lever i en par­relation är en möjlighet att den andre partnern börjar arbeta mer. En annan möjlighet är att det offentliga trygghetssystemet delvis kompenserar för inkomst­bortfallet. I den här rapporten studeras de gifta män som 1987 förlorade sina jobb i sam­band med arbetsplatsnedläggningar. Resultaten tyder dock inte på att kvinnorna ökade sitt arbetsutbud för att täcka männens inkomstbortfall. Arbetslöshets­ersättningen kompenserade däremot för en betydande del på kort sikt. På längre sikt ersattes den förlorade löneinkomsten inte i någon större utsträckning av varken arbetslöshetsersättning eller någon annan transferering såsom sjukför­säkring, förtidspension eller socialbidrag.