En god start? En rapport om att stötta barns utveckling

Författare: Anna Sjögren, Och Camilo von Greiff, Och Ing-Marie Wieselgren, Och

Publicerad i: 2012:2 En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan

Sammanfattning av Rapport 2012:11

Hög kvalitet i skolan och i andra verksamheter som möter barn bidrar sannolikt till att färre barn kommer att vara i behov av särskilda stödåtgärder. Syftet med denna rapport är att diskutera hur samhällets insatser för barns utveckling kan säkerställa att alla barn kan lyckas i skolan. Med stöd i teoretisk och empirisk forskning diskuterar vi hur man kan identifiera stödbehov, när det är önskvärt att göra det och hur vi kan stötta barn, dels med generella, dels med riktade åtgärder. Vi kartlägger också hur samhällets stöd till barn ser ut idag. Vi bedömer att det finns anledning att ytterligare fokusera samhällets resurser och anpassa verksamheter för att möta barn som är i behov av särskilt stöd. Vi drar slutsatsen att det finns ett behov av att utveckla infrastrukturen kring hur samhället stöttar barns utveckling.