Så påverkar föräldraförsäkringen nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

Författare: Ulrika Vikman, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:3

Föräldrar med barn under åtta år som får uppehållstillstånd i Sverige får 480 da­gars föräldraledighet per barn. Detta har diskuterats som en möjlig orsak till in­vandrarkvinnors låga arbetskraftsdeltagande. I rapporten jämför jag arbets­kraftsdeltagandet hos nyanlända invandare med barn i åldern 2–6 med föräldrar som invandrat vid samma tidpunkt men med äldre barn. Samtidigt försöker jag kontrollera för effekten av barnens ålder. Resultatet tyder på att sju procenten­heter av kvinnorna är utanför arbetskraften på grund av föräldra­försäkringen två år efter invandring. Denna effekt försvinner successivt och sju år efter in­vandring syns ingen skillnad mellan grupperna. Två till sex år efter invandring uppskattar jag att sysselsättningen är tre procentenheter lägre till följd av för­äldraför­säkringen, resten av mammorna som stannar utanför arbetskraften är därmed arbetslösa. För nyanlända pappor hittas ingen effekt. Efter sju år deltar cirka 70 pro­cent av de nyanlända mammorna och 80 procent av papporna i arbets­kraften.