Mer vab, lägre lön? Uttag av tillfällig föräldrapenning för vård av barn och lön bland svenska föräldrar

Författare: Katarina Boye, Och

Sammanfattning av Rapport 2015:15

Det finns ett flertal studier som visar att kvinnors och mäns löner hänger samman med föräldraskap i allmänhet och föräldraledighet i synnerhet. Lönen är lägre ju längre en förälder varit föräldraledig, vilket kan bero på att från­varon påverkar individens humankapital eller att arbetsgivare tolkar frånvaron som ett tecken på bristande engagemang i arbetet. Vi vet dock väldigt lite om löneeffekter av tillfällig föräldrapenning för vård av barn, så kallad vab. Å ena sidan är det möjligt att vab påverkar humankapital och faktisk eller förväntad arbetskapacitet på samma sätt som föräldraledighet tycks göra. Å andra sidan finns det viktiga skillnader mellan vab och föräldraledighet när det gäller hur länge och ofta ledigheten tas ut och hur långt i förväg arbetsgivaren får reda på att en förälder ska vara frånvarande. I den här studien används svenska register­data för att analysera sambandet mellan vab och lön bland mödrar och fäder som fick sitt första barn 1994. Dessa föräldrar följs fram till och med 2007. Re­sultaten visar att det finns ett samband mellan ett större uttag av vab-dagar och lägre lön, speciellt bland män, upp till 13 år efter första barnets födelse. En för­klaring till könsskillnaden i sambandet mellan vab och lön kan vara att arbets­givare i högre grad tolkar mäns vab-frånvaro än kvinnors vab som ett tecken på lågt engagemang i arbetet.