Invandringshistoria och nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Författare: Laura Ansala, Och Matti Sarvimäki, Och Olof Åslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:25

Vi studerar invandrades etablering på arbetsmarknaden, och om denna process är beroende av mottagarlandets invandringshistoria. Studien jämför Sverige och Finland, två länder med liknande arbetsmarknader och institutioner, men med mycket olika erfarenheter av invandring. Trots skillnaderna är likheterna i eta­bleringsprocessen slående. Nyanlända finner ofta sina första jobb i låglöne­företag där chefer och kollegor delar individens utländska bakgrund. Den tid det tar att få sitt första jobb och egenskaperna hos det första jobbet varierar kraftigt beroende på var i världen personen är född. Bakgrunden hos chefer och kollegor och inkomstnivåerna på den första arbetsplatsen förutsäger framtida syssel­sättning och inkomster. Mönstren är likartade i Sverige och Finland vilket kan tolkas som att etablering och segregation till stor del styrs av andra faktorer än invandringshistoria och mångfald i befolkningen.