Effekter av ekonomiska incitament för ett jämställt föräldrapenninguttag – erfarenheter från jämställdhetsbonusen

Sammanfattning av Rapport 2022:18

Föräldrar till barn födda från och med 1 juli 2008 hade möjlighet att tjäna in en bonus på maximalt 13 500 kr genom ett mer jämställt uttag av föräldrapenning. Genom att jämföra föräldrar som fick barn strax före och efter 1 juli 2008 undersöker jag om jämställdhetsbonusen påverkade hur föräldrarna delade på det sammanlagda uttaget av föräldrapenningdagar till och med barnets 8-årsdag. Jag finner att bonusen minskade den genomsnittliga skillnaden i uttag mellan föräldern med det högsta uttaget och föräldern med det lägsta uttaget medan den genomsnittliga skillnaden mellan mammans och pappans uttag inte påverkades. Resultaten förklaras av att mamman inte alltid har det högsta uttaget. En liten grupp mammor (pappor) gavs alltså incitament att öka (minska) sitt uttag vilket de också tydligt gjorde. Bonusen hade inga statistiskt säkerställda effekter på arbetsinkomster eller uttag av tillfällig föräldrapenning men effekterna har ett intressant mönster. För mammor där bonusen hade en negativ (positiv) effekt på föräldrapenninguttaget syns nämligen även ett minskat (ökat) uttag av VAB och högre (lägre) arbetsinkomster. Man kan därför inte utesluta att det, i varje fall för mammor, kan finnas en viktig koppling mellan längden på föräldraledigheten och senare fördelning av tid mellan lönearbete och omvårdnad av barn.