Insatser för unga arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga

Författare: Caroline Hall , Och Inés Hardoy, Och Kristine von Simson, Och

Sammanfattning av Rapport 2022:13

Vi beskriver i den här rapporten vilka typer av insatser unga arbetslösa (25− 29 år) med nedsatt arbetsförmåga får tillgång till genom arbetsförmedlingarna i Sverige och Norge, och vi undersöker om insatserna stärker deltagarnas arbets-marknadsutsikter. Analyserna baseras på liknande registerdata från båda länderna för åren 2002−2013 och de arbetssökande följs under upp till fyra år efter arbetslöshetens början. Även om länderna skiljer sig åt vad gäller vilken typ av insatser som prioriteras för denna grupp av arbetssökande, visar resultaten på förvånansvärt små skillnader i effekter mellan länderna. I både Sverige och Norge minskar sannolikheten att lämna arbetslösheten under tiden de arbetssökande deltar i program. I båda länderna finner vi dock positiva effekter på övergången till osubventionerat arbete eller reguljära studier efter deltagande i ett arbetsplatsförlagda program, jämfört med att ha varit öppet arbetslös. Effekterna av att ha deltagit i utbildningsprogram är också positiva, men mindre i storleksordning. Vidare verkar utbildningsprogrammens framgång hänga tydligt samman med om utbildningarna leder fram till specifika yrken eller inte. Detta mönster finns i både Sverige och Norge.