Föräldrars arbetslöshet har små effekter på barns hälsa

Barn till arbetslösa skrivs oftare in på sjukhus än barn vars föräldrar har jobb, men det beror bara till liten del på själva arbetslösheten. Detta visas i en ny IFAU-rapport av Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svaleryd.

Publicerades: 08 april 2014

Författare: Eva Mörk, Och Anna Sjögren, Och Helena Svaleryd, Och

Vanligare att arbetslösas barn läggs in på sjukhus

Barn till arbetslösa föräldrar löper hela 17 procent högre risk att skrivas in på sjukhus än barn vars föräldrar arbetar. En del av denna skillnad kan förklaras av egenskaper som samvarierar med arbetslöshet, som föräldrarnas utbildning, födelseland, ålder och tidigare sjukdom. En annan del beror på underliggande faktorer som är svåra att mäta. När författarna jämför samma barn under perioder då föräldrarna har och inte har jobb finner de att barnen har 1 procent högre sannolikhet att hamna på sjukhus under det år föräldern är arbetslös. Det är främst barn till föräldrar som varit arbetslösa mer än sex månader som påverkas negativt.

Större effekter på längre sikt

– På lite längre sikt är arbetslöshetens negativa effekter på hälsan större, säger Anna Sjögren.

Efter några år har barnen till arbetslösa föräldrar cirka 5 procent högre risk att vara inlagda på sjukhus. Rapportförfattarna finner också att familjerna har lägre disponibel inkomst till följd av arbetslösheten. Detta kan vara en bidragande orsak till hälsoförsämringarna även om det kan finnas flera förklaringar, såsom föräldrars ohälsa och stress.

– Det finns alltså betydande skillnader i hur vanligt det är att barn blir inskrivna på sjukhus beroende på om deras föräldrar jobbar eller inte. Men det tycks inte i första hand vara arbetslösheten i sig som utlöser ohälsa utan andra, mer långsiktiga, faktorer hos de här familjerna vilket i sin tur påverkar barnens hälsa. Detta är viktigt att ha i åtanke när man vill förbättra hälsan för de här barnen, fortsätter Anna Sjögren.

Data och metod

Rapportförfattarna kombinerar information om sjukhusinskrivningar för barn i åldrarna 3–18 år för åren 1992–2007 med data om föräldrarnas arbetslöshet. Effekten av arbetslöshet mäts genom att studera skillnader i sannolikhet att ett barn skrivs in på sjukhus under år när någon förälder blir arbetslös med år då båda föräldrarna har jobb.

Kontakt

För mer information kontakta Anna Sjögren på 018-471 60 58 eller anna.sjogren@ifau.uu.se