Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa?

Författare: Eva Mörk, Och Anna Sjögren, Och Helena Svaleryd, Och

Sammanfattning av Rapport 2014:6

Vi analyserar i vilken utsträckning barns hälsa påverkas av att ha arbetslösa föräldrar. Vi gör detta genom att kombinera information om barns sjukhus­inskrivningar för åren 1992–2007 med registerdata över föräldrarnas arbetslös­het. Vi finner att barn med arbetslösa föräldrar i genomsnitt löper 17 procents större risk att skrivas in på sjukhus än andra barn. Det beror sannolikt i hög grad på att barn i familjer i vilka föräldrarna blir arbetslösa har sämre hälsa av flera skäl. Det är alltså svårt att veta om föräldrarnas arbetslöshet i sig påverkar sannolikheten att barn skrivs in på sjukhus. För barn till föräldrar som under perioder är arbetslösa finner vi dock att sannolikheten att hamna på sjukhus ökar med 1 procent när någon förälder är arbetslös jämfört med när föräldrarna har jobb. Vår slutsats är att arbetslöshet försämrar barns hälsa, mätt som sjukhusinskrivningar, men att effekten är liten.