Konkurrens om befordran och specialisering inom hushållet

I ett nytt teoretiskt working paper från IFAU utvecklar forskarna en modell för att studera hur företagens incitamentssystem påverkar par där båda strävar efter att bli befordrade på jobbet.

Publicerades: 12 mars 2024

Författare: Spencer Bastani, Och Lisa Dickmanns, Och Thomas Giebe, Och Oliver Guertler, Och

Inom området arbetsmarknadsekonomi studeras skillnader mellan mäns och kvinnors löner, arbetstider, sysselsättningsgrad och yrken. En aspekt av detta är hur karriärinvesteringar fördelas mellan par – vem ska satsa på karriären och vem ska ta hand om det gemensamma hushållet?

I detta working paper utvecklar forskarna en teoretisk modell för att studera inkomst- och tidsallokering i par där båda makarna vill göra karriär. De utgår från företagens incitamentssystem och antar att båda hushållsmedlemmarna är lika konkurrenskraftiga och har lika möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden.

En teoretisk modell för hushåll där båda söker befordran

Författarna utvecklar en modell med två identiska tvåinkomsthushåll bestående av två identiska makar. Varje make i den första familjen konkurrerar om befordran med en make i den andra familjen. I denna stiliserade men matematiskt hanterbara modell visar de först att så kallade asymmetriska jämvikter med hushållsspecialisering kan uppstå. Med specialisering menas att en av makarna i högre utsträckning satsar på sin karriär. De illustrerar sedan att specialiseringsjämvikter kan ge högre välfärd för båda hushållen jämfört med när makarna i båda familjerna antar samma konkurrensansträngning.

–Vi visar alltså att specialisering kan vara bättre för hushållets välfärd även när båda makarna är identiska och har samma inriktning på karriär.

–Många modeller antar att det är skillnader mellan makar som leder till att de specialiserar sig. I vår modell är dock båda makarna lika karriärinriktade men vi får ungefär samma teoretiska utfall, säger Spencer Bastani, en av forskarna bakom rapporten.

Hur leder specialisering till högre välfärd för hushållen? För det första minskar den asymmetriska jämvikten – alltså specialiseringen – intensiteten i befordringskonkurrensen inom varje företag, vilket innebär att båda hushållen sparar in på ansträngningskostnader. För det andra innebär en situation där endast en av makarna utövar hög ansträngning att familjens konsumtion blir jämnare, att en av makarna i varje hushåll blir befordrad blir i modellen mer sannolikt jämfört med att ingen eller båda makarna blir befordrade.

Begränsningar –gemensam fritid och separationer

Analysen har vissa begränsningar. Modellen tar inte hänsyn till några av de faktorer som talar emot specialisering av makar och för en jämnare fördelning av fritid och arbete: det faktum att par vill tillbringa tid tillsammans, att dubbla karriärer kan fungera som en försäkring mot misslyckade äktenskap och att en karriärinriktad make kan vara ovillig att acceptera en låg arbetsinsats även om det skulle vara fördelaktigt för hushållet som helhet.

Utvidgningar

Ett antal utvidgningar studeras och liknande resultat erhålls när fler konkurrerande hushåll studeras, när båda makarna arbetar på samma företag, när hushållen tillåts maximera en kombination av individuell och hushållsnytta samt under ett fast produktionskrav för hushållet.

Kontakt

Kontaktinformation

IFAU Working paper 2024:7 Household specialization and competition for promotion är skrivet av Spencer Bastani vid IFAU, Thomas Giebe vid Linnéuniversitetet samt Lisa Dickmanns och Oliver Gürtler vid Kölns universitet. För mer information kontakta Spencer på spencer.batstani@ifau.uu.se