Arbetsmarknadseffekter av decentraliserad lönebildning

Författare: Alexander Willén, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:18

Trots att majoriteten av OECD-länderna har gått mot ökad lönedecentralisering under de senaste 30 åren, vet vi väldigt lite om arbetsmarknadseffekterna av decentraliserad lönebildning. Jag undersöker denna fråga genom att studera 1996 års lärarlönereform som ersatte de nationella löneskalorna med individuella löneförhandlingar. Eftersom effekterna av decentralisering kan väntas bero på det lokala arbetsmarknadsläget, jämför jag lärarnas löneutveckling i kommuner som hade en starkare respektive svagare lokal arbetsmarknad före och efter reformen. Analysen genererar tre huvudresultat: (i) reformen hade en signifikant påverkan på lärarnas löneutveckling i kommuner med starka lokala arbetsmarknader relativt kommuner med svaga lokala arbetsmarknader, (ii) dessa löneeffekter hade ingen påverkan på lärarsammansättning eller elevresultat, (iii) löneeffekterna hade en positiv påverkan på löneutvecklingen i närliggande yrken.