Förlorad tid eller förberedelser för integration?

Sammanfattning av Rapport 2022:1

Vi studerar om handläggningstiden för asylärenden påverkar integration och hälsa. Den empiriska analysen bygger på registerdata och utnyttjar en snabb ökning av handläggningstider för asylsökande till Sverige under 2014. Vi finner att längre väntan innan uppehållstillstånd bromsar integrationsprocessen. Arbetsinkomsterna under de första fyra åren efter ansökan är 2,3 procent lägre per extra handläggningsmånad. Effekten tycks bero på förseningar snarare än negativa effekter av väntan i sig. De som väntar längre kommer igång senare med centrala etableringsinsatser och har kommit kortare i integrationsprocessen. Vi hittar inga tecken på att handläggningstiden påverkar asylsökandes hälsa negativt. Bland personer som haft uppehållstillstånd lika länge vid mättidpunkten presterar de som väntat längre bättre på arbetsmarknaden och tar del av mer avancerad språkutbildning och arbetsnära insatser som subventionerade anställningar. Detta pekar på att delar av integrationsprocessen inleds redan innan uppehållstillstånd beviljas.