Om privat arbetsförmedling och kompletterande aktörer

Privata så kallade kompletterande aktörer arbetar idag med arbetsförmedlingstjänster på flera sätt. De kompletterande aktörerna kan t.ex. vara ett studieförbund eller ett personaluthyrnings- eller konsultföretag och upphandlas av Arbetsförmedlingen. De tänkta att öka valfrihet och utbud, ge service till arbetslösa och underlätta matchningen mellan arbetslösa och arbetsgivare.

Mer forskning krävs

Lundin (2011:13) gör en översikt om privata komplement till arbetsförmedlingen. Han finner inget stöd för att de skulle vara varken bättre eller sämre med avseende på utfall. Däremot verkar det finnas en effekt på kundnöjdhet, deltagarna är i vissa fall nöjdare hos de kompletterande aktörerna.

Försöksverksamhet med privat arbetsförmedling

I ”Betalt efter resultat – utvärdering av försöksverksamhet med privata arbetsförmedlingar” (2009:23) av Helge Bennmarker, Erik Grönqvist och Björn Öckert konstaterar rapportförfattarna att arbetssökande som fick hjälp av en privat förmedling klarade sig i genomsnitt lika bra som dem som gick till Arbetsförmedlingen. Utrikes födda hos privat arbetsförmedling hittade dock jobb snabbare. Ungdomar verkar ha förlorat något på att byta förmedling.

Arbetssökande hos de s.k. kompletterande aktörerna hade tätare kontakt med sin förmedlare samt deltog oftare i jobbsökaraktiviteter och jobbmässor än de på Arbetsförmedlingen. De var också nöjdare med den hjälp de fick.

Arbetssökande som gick till en privat förmedling hade i genomsnitt lika stor sannolikhet att få jobb som de på Arbetsförmedlingen. Gruppernas inkomster skiljde sig inte heller åt. Utlandsfödda hos privat förmedling fick dock arbete snabbare och tjänade också mer än de som var på Arbetsförmedlingen.

– Vi vet inte om skillnaderna beror på att förmedlingarna satsade olika mycket resurser eller på att de privata förmedlingarna arbetade på ett annat sätt, säger Björn Öckert som är en av forskarna bakom studien.

Vissa resultat tyder på att ungdomarna hos de privata förmedlingarna klarade sig sämre. En möjlig förklaring är att de inte praktiserade hos arbetsgivare lika ofta. Försöket omfattade 669 funktionshindrade, utrikes födda och ungdomar i Malmö, Norrköping, Sundsvall, Härnösand och Timrå. De privata aktörerna fick betalt efter hur väl de lyckades förmedla arbeten till de arbetslösa.

Kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar

De kompletterande aktörerna arbetar också inom Arbetsförmedlingens två stora program jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. I två rapporter om dessa program (2010:15, 2010:22) finner rapportförfattarna att deltagarna hos de kompletterande aktörerna hade mer aktiviteter, mötte sin handledare oftare och sökte fler jobb. De tyckte också i högre utsträckning att de blivit bättre på att söka arbete. Deltagare hos Arbetsförmedlingen respektive de olika kompletterande aktörerna var dock lika nöjda.

-- Det förvånade oss en aning att att deltagarna var lika nöjda, trots att de som gick hos de kompletterande aktörerna fick så mycket mer hjälp, säger Sara Martinson som är en av rapportförfattarna.

De som deltagit i aktiviteter hos Arbetsförmedlingen tidigt under programmet lämnade arbetslösheten något snabbare än dem som vid samma tidpunkt varit hos en kompletterande aktör inom Jobb- och utvecklingsgarantin (2013:12). Efter ett år motsvarar skattningen 3 procents lägre arbetslöshetstid eller cirka 9 dagar, för sökande som varit hos en kompletterande aktör jämför tmed dem som haft vanlig förmedlingsservice inom garantin och i vissa fall kompletterande aktör i ett senare skede.

Coachning för korttidsarbetslösa

Från 2009 till januari 2014 gav Arbetsförmedlingen coachning till korttidsarbetslösa. Coachningen bedrevs både av Arbetsförmedlingen och av kompletterande aktörer. Rapportförfattarna till Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen fann att coachningen förkortar arbetslösheten med 1–2 veckor för kvinnor, personer med mycket korta arbetslöshetstider, eftergymnasialt utbildade och utomnordiskt födda, medan den i genomsnitt inte hade någon större effekt.

Det fanns inte några stora skillnader i effekterna för deltagare hos privata kompletternade aktörer respektive hos Arbetsförmedlingen.