Om privat arbetsförmedling och kompletterande fristående aktörer

Privata så kallade kompletterande eller fristående aktörer arbetar med arbetsförmedlingstjänster på flera sätt. De fristående aktörerna kan t.ex. vara ett studieförbund eller ett personaluthyrnings- eller konsultföretag. De tänkta att öka valfrihet och utbud, ge service till arbetslösa och underlätta matchningen mellan arbetslösa och arbetsgivare.

Mer forskning behövs

Översikten i Crépon (2018) indikerar att det inte finns någon skillnad i hur snabbt privata och offentliga utförare får arbetssökande i jobb.
Tänkbara förklaringar till detta kan vara att det är svårt att rigga incitamenten (ersättningen) till de privata aktörerna på ett ändamålsenligt sätt och att skapa  lättillgänglig information som möjliggör rationella val för deltagarna. Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2019:3) menar att det inte går att fastslå att privata eller offentliga aktörer skulle vara mer ändamålsenligt för en effektiv arbetsmarknadspolitik. 

Lundin (2011:13) gör en översikt om privata komplement till Arbetsförmedlingen. Han finner inget stöd för att de skulle vara varken bättre eller sämre med avseende på utfall. Däremot verkar det finnas en effekt på kundnöjdhet, deltagarna är i vissa fall nöjdare hos de kompletterande aktörerna.

IFAU har i ett remissvar kommenterat promemorian Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Dnr 139/2021). IFAU har utifrån vad forskningen visar en del synpunkter på innehållet i promemorians bakgrundsbeskrivning.

Forskning pågår om Krom - Kundval rusta och matcha

Som en följd av januariavtalet ska fristående aktörer genomföra det konkreta arbetet med att hjälpa de arbetssökande in på arbetsmarknaden. Tjänsten Kundval rusta och matcha (Krom) infördes som en försöksverksamhet i 32 kommuner den 30 mars 2020. IFAU följer upp och utvärderar Krom. I en första rapport  (2021:7) finner forskarna att införandet haft flera utmaningar. Den viktigaste var att det statistiska profileringsverktyg som används för att bedöma de arbetssökandes jobbchanser behövde utvecklas ytterligare. IFAU jobbar med att utvärdera effekterna av Krom, men för att det ska vara möjligt ska det för det första finnas förutsättningar och för det andra tillräckliga volymer för en trovärdig statistisk analys. 

Försöksverksamhet med privat arbetsförmedling

IFAU har tidigare gjort en effektutvärdering av ett försök med privat arbetsförmedling. Försöket omfattade 669 funktionshindrade, utrikes födda och ungdomar i Malmö, Norrköping, Sundsvall, Härnösand och Timrå. I ”Betalt efter resultat – utvärdering av försöksverksamhet med privata arbetsförmedlingar” (2009:23) konstaterar rapportförfattarna att arbetssökande som fick hjälp av den privata förmedlingen klarade sig i genomsnitt lika bra som dem som gick till Arbetsförmedlingen. Utrikes födda hos privat arbetsförmedling hittade dock jobb snabbare. Ungdomar verkar ha förlorat något på att byta förmedling.

Arbetssökande hos de så kallade kompletterande aktörerna hade tätare kontakt med sin förmedlare samt deltog oftare i jobbsökaraktiviteter och jobbmässor än de på Arbetsförmedlingen. De var också nöjdare med den hjälp de fick.

Arbetssökande som gick till en privat förmedling hade i genomsnitt lika stor sannolikhet att få jobb som de på Arbetsförmedlingen. Gruppernas inkomster skiljde sig inte heller åt. Utlandsfödda hos privat förmedling fick dock arbete snabbare och tjänade också mer än de som var på Arbetsförmedlingen.

– Vi vet inte om skillnaderna beror på att förmedlingarna satsade olika mycket resurser eller på att de privata förmedlingarna arbetade på ett annat sätt, säger Björn Öckert som är en av forskarna bakom studien.

Vissa resultat tyder på att ungdomarna hos de privata förmedlingarna klarade sig sämre. En möjlig förklaring är att de inte praktiserade hos arbetsgivare lika ofta. De privata aktörerna fick betalt efter hur väl de lyckades förmedla arbeten till de arbetslösa.

Enkäter med deltagare under 2010-talet

IFAU har också studerat kompletterande eller fristående aktörer genom att ställa frågor till deltagare hos offentliga eller fristående aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar (2013:12, 2010:15, 2010:22). Deltagarna hos de kompletterande aktörerna hade mer aktiviteter, mötte sin handledare oftare och sökte fler jobb. De tyckte också i högre utsträckning att de blivit bättre på att söka arbete. Deltagare hos Arbetsförmedlingen respektive de olika komplettande aktörerna var dock lika nöjda.

De som deltagit i aktiviteter hos Arbetsförmedlingen tidigt under programmet lämnade arbetslösheten något snabbare än dem som vid samma tidpunkt varit hos en kompletterande aktör inom Jobb- och utvecklingsgarantin (2013:12). 

Coachning för korttidsarbetslösa

Från 2009 till januari 2014 gav Arbetsförmedlingen coachning till korttidsarbetslösa. Coachningen bedrevs både av Arbetsförmedlingen och av fristående aktörer. Rapportförfattarna till Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen fann att coachningen förkortar arbetslösheten med 1–2 veckor för kvinnor, personer med mycket korta arbetslöshetstider, eftergymnasialt utbildade och utomnordiskt födda, medan den i genomsnitt inte hade någon större effekt.

Det fanns inte några stora skillnader i effekterna för deltagare hos privata kompletternade aktörer respektive hos Arbetsförmedlingen.

 

Referenser

Crépon, B. (2018), “Private providers of labor market services: a review of the evidence”, i Framtidens arbetsförmedling, Red. A. Bergström och L. Calmfors, Fores, Stockholm.

SOU 2019:3, ”Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad”, Norstedts Juridik, Stockholm.

Kontakt

Martin Söderström martin.soderstrom@ifau.uu.se