Borttaget rekryteringsbidrag påverkade Komvuxdeltagandet

Färre lågutbildade arbetslösa gick grundläggande utbildningar på Komvux när rekryteringsbidraget för vuxenstuderande togs bort år 2006, men resultaten skiljer sig åt mellan män och kvinnor.

Publicerades: 20 april 2022

Författare: Gunnar Brandén, Och

Arbetslösa med låg utbildning kunde år 2003–2006 få ett rekryteringsbidrag då de kompletterade sin grundskole- eller gymnasieutbildning inom ramen för vuxenutbildningen.

Minskat deltagande och färre kurspoäng

Året efter att rekryteringsbidraget togs bort minskade målgruppens antagning till Komvux. Rapportförfattaren beräknar att det borttagna bidraget medförde att målgruppens Komvuxdeltagande minskade med 10 procent, från 10 till 9 procentenheter, jämfört med andelen antagna 2006.

Vidare beräknas antalet godkända kurspoäng för målgruppen ha minskat med 29 procent jämfört med det totala antalet godkända kurspoäng 2006. På sju–åtta års sikt var effekterna ännu större. Kvinnorna påverkades mer än männen.

Arbetslösheten ökade något och inkomsterna minskade

Som konsekvens av att rekryteringsbidraget togs bort beräknas målgruppens arbetslöshet ha ökat med i genomsnitt cirka 9–10 dagar per år under uppföljningsperioden på sju–åtta år. Effekten bedöms dock som modest då gruppens årliga genomsnittliga arbetslöshet var 176 dagar. Arbetslösheten steg framförallt bland män och allra mest bland dem som hade högutbildade föräldrar.

En annan effekt av att bidraget togs bort var att målgruppens genomsnittliga inkomster föll med ungefär 12 000 kronor totalt på sju-åtta års sikt. Det är stora skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnornas inkomster ökade först med cirka 2 500 kronor per år. Den positiva inkomsteffekten avtog sedan och närmade sig noll. Männens inkomster påverkades inte särskilt mycket under de första åren, men minskade sedan med cirka 5 500 kronor per år resten av uppföljningsperioden.

–En trolig förklaring till könsskillnaderna i inkomsteffekten är att grupperna stod olika nära arbetsmarknaden när de valde att börja studera. De mönster vi ser är kompatibla med att kvinnorna i högre utsträckning skulle ha arbetat om de inte valt att studera, medan männen i högre utsträckning skulle ha varit arbetslösa, säger Gunnar Brandén som är rapportförfattare.

Rekryteringsbidraget för vuxenstuderande

Rekryteringsbidraget uppgick år 2006 till cirka 14 500 alternativt 30 500 årligen, det senare med tilläggsbidrag. Målgruppen var lågutbildade 25–50-åringar som var eller riskerade att bli arbetslösa. För att vara berättigad fick man inte ha haft studiestöd under de senaste fem åren.

Effekten mäts som skillnader före och efter att bidraget togs bort

Datamaterialet består av knappt 500 000 personer. Effekten av det borttagna bidraget beräknas genom att studera skillnaden i studie- och arbetsmarknadsutfall bland dem som var behöriga att söka bidraget före (2006) och efter (2007) att bidraget togs bort. De två grupperna behöriga arbetslösa jämförs med en kontrollgrupp med lågutbildade arbetslösa i samma ålder som var obehöriga att söka bidraget eftersom de haft studiemedel tidigare.

Kontakt

IFAU-rapport 2022:5 är skriven av Gunnar Brandén, tidigare IFAU och Nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet. Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2022:7. För mer information kontakta Gunnar på gunnar.branden@regionstockholm.se, alternativt tel. 08-123 371 04