Studiebidrag i stället för lån? Effekten av rekryteringsbidraget för studiedeltagande och arbetsmarknadsutfall

Författare: Gunnar Brandén, Och

Sammanfattning av Rapport 2022:5

År 2006 avskaffades rekryteringsbidraget – ett bidrag som innebar att vuxna med svag anknytning till arbetsmarknaden som studerade på grund- eller gymnasie-skolenivå kunde erhålla hela studiemedelsbeloppet som bidrag och inte behövde ta studielån. I denna rapport studerar jag hur avskaffandet av rekryteringsbidraget påverkade målgruppens utbildningsdeltagande och utfall på arbetsmarknaden. Resultaten visar att antalet antagna till den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) minskade med 10 procent jämfört med antagningsgraden före avskaf-fandet, samt att antalet godkända studiepoäng minskade med 29 procent. Vidare ökade arbetslösheten för personerna i målgruppen med i genomsnitt 76 dagar över den åtta år långa uppföljningsperioden. Effekterna på inkomster varierar dock mellan olika grupper. Även om avskaffandet av rekryteringsbidraget ledde till lägre inkomster i målgruppen som helhet, var inkomsteffekterna positiva eller obefintliga för grupper som kan antas ha stått närmre arbetsmarknaden.