Ursprungslandets regler påverkar när migranter går i pension

De som invandrat till ett land påverkas av pensionsreglerna i både det nya och det gamla hemlandet, visar en ny IFAU-studie.

Publicerades: 09 februari 2024

Författare: Olof Åslund, Och Axel Cronert, Och

Valet att gå i pension och därmed lämna arbetskraften beror på den lagstadgade pensionsåldern, på normer och kollektiva beteenden som är kopplade till dessa regler samt på andra ekonomiska och sociala faktorer. Det har tidigare forskning visat. Rapportförfattarna studerar hur migranter från 128 ursprungsländer väljer att gå i pension i sina 29 nya bosättningsländer.

Både det nya och det gamla landets regler spelar roll för pensionsbeslutet

De som bytt land väljer att pensionera sig vid en tidpunkt som stämmer överens med reglerna i både det nya och det gamla landet. Även om sambandet med värdlandets regelverk är starkast, finns det en betydande koppling till reglerna i landet där personen är född. Sannolikheten att en migrant går i pension ökar med 50 procent (2,7 procentenheter) relativt vad man annars skulle förvänta sig det år han eller hon skulle ha gått i pension i hemlandet.

– Att sannolikheten att gå i pension ökar så mycket just när de som flyttat skulle ha gått i pension om de bott kvar är vårt mest centrala resultat, säger Axel Cronert som är en av rapportförfattarna.

Äldre mer påverkade av ursprungslandet

De som var äldre när de flyttade påverkas mer av ursprungslandets pensionsregler, liksom de som kan antas ha en lägre förmåga att planera sin pension och de som hade internationellt koordinerade pensionsrättigheter.

– Att äldre påverkas mer av ursprungslandet kan bero både på normer och ekonomi. Det kan ta längre tid för äldre att ta till sig normerna i ett nytt land, och de äldre kan också ha mer pensionspengar att ta ut i födelselandet, avslutar Axel Cronert.

Data och metod

Studien kombinerar information om pensionsregelverken i länder över hela jorden med enkätdata för huvudsakligen europeiska länder. Totalt omfattas upp till 9 500 utrikes födda som är över 50 år och bosatta i 29 länder, från 128 olika ursprungsländer. Polacker, ryssar och algerier är de största migrantgrupperna och vanliga mottagarländer är Tyskland, Frankrike och Israel. Studien innehåller statistiska analyser dels av hur personer svarar om förväntad pensionsålder, dels hur mönstren för faktisk pensionering ser ut.

Kontakt

IFAU-rapport 2024:3 Ursprungslandets pensionsåldersregler och invandrades pensionsbeslut är skriven av Axel Cronert och Olof Åslund vid IFAU och Uppsala universitet. Det är en sammanfattning av IFAU working paper 2024:3. För mer information kontakta författarna på axel.cronert@statsvet.uu.se eller olof.aslund@nek.uu.se.