Utrikes födda lämnar arbetslivet tidigare

Invandrade lämnar arbetslivet i en högre takt än infödda redan från 50 års ålder. Det förklaras till stor del av att de utrikes födda har en sämre hälsa och svagare ställning på arbetsmarknaden än inrikes födda. Men de som jobbar till efter 60 år fortsätter oftare jobba istället för att följa normen om pensionering vid 65.

Publicerades: 22 juni 2023

Författare: Olof Åslund, Och Fredrik Larsson, Och Lisa Laun , Och

Stor betydelse men liten kunskap

Hur länge man arbetar har stor betydelse för individer och familjer, men påverkar också samhällsekonomin. Trots en stor grupp utrikes födda i den åldrande befolkningen är kunskapen liten om skillnader mellan invandrade och infödda i slutet av arbetslivet.

Bland de som jobbar vid 50 års ålder syns ett tidigare utträde framför allt bland personer födda i Östeuropa, Asien och Afrika. Men det finns skillnader inom gruppen utrikes födda, och många fortsätter arbeta efter 65 års ålder. Skillnaderna i när man lämnar arbetslivet är större bland män än bland kvinnor. Invandrade lämnar oftare än infödda arbetslivet genom arbetslöshet istället för pension.

Ställning på arbetsmarknaden påverkar skillnader

Familjesituation och utbildning förklarar inte skillnaderna i arbetsmarknadsutträde mellan grupper födda i olika delar av världen. Däremot finns en koppling till hälsa och arbetsmarknadshistorik.

–Om man jämför personer med liknande inkomster och jobb är skillnaderna mellan invandrade och infödda små. Det pekar på att minskade skillnader tidigare under yrkeslivet kan ha betydelse också för pensioneringen, säger Lisa Laun.

Metod och data

Analysen bygger på registerdata över individer, och studerar utträden från arbetsmarknaden under perioden 2001–2016 bland personer i åldern 50–70 år födda 1935–1966. Studien jämför infödda med svensk bakgrund, personer födda i olika delar av världen och individer födda i Sverige med utländska föräldrar. Som utträde räknas att en person går från att arbeta till att inte göra det, och sedan inte observeras i arbete under något senare år.

Kontakt

IFAU-rapport 2023:11 är skriven av Fredrik Larsson, Lisa Laun och Olof Åslund. Rapporten är en sammanfattning av IFAU working paper 2023:15. För mer information kontakta Lisa Laun på telefon 018-471 6056 eller lisa.laun@ifau.uu.se, eller Olof Åslund på telefon 018-471 5102 eller olof.aslund@nek.uu.se