Kommer sent, lämnar tidigt? Invandrades utträde från arbetsmarknaden

Författare: Olof Åslund, Och Fredrik Larsson, Och Lisa Laun , Och

Sammanfattning av Rapport 2023:11

Vi studerar utträden från arbetslivet, med fokus på skillnader mellan inrikes och utrikes födda. Frågan har hittills fått begränsad uppmärksamhet, trots att andelen utlandsfödda i den åldrande befolkningen ökar, samtidigt som skillnaderna på arbetsmarknaden är stora mellan människor med olika bakgrund. Bland de som jobbar är sannolikheten att lämna arbetslivet större bland invandrade redan från 50 års ålder. Men när de närmar sig 65 år stannar vissa grupper av utrikes födda i högre grad kvar i arbetslivet i stället för att följa normen att gå i pension vid en viss ålder. Skillnaderna är överlag större bland män än bland kvinnor. Utbildningsnivå och familjesituation förklarar inte mycket av skillnaderna i pensioneringsmönster mellan invandrade och infödda. Däremot är arbetsmarknadshistorik, hälsa och typ av yrke viktiga faktorer. Resultaten tyder på att ekonomiska begränsningar och/eller möjligheter snarare än skillnader i preferenser är de viktigaste förklaringarna till skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda.