Sjukfrånvaro och anställningar till unika positioner

Författare: Lena Hensvik, Och Olof Rosenqvist, Och

Sammanfattning av Rapport 2015:22

Rapporten studerar om personers sjukfrånvarorisk påverkar möjligheterna att anställas till jobb som bara utförs av ett fåtal personer inom en arbetsplats. Den grundläggande hypotesen som testas är om arbetsgivare undviker personer med hög risk för sjukfrånvaro när de anställer personal till sådana ”unika” posi­tioner. Dessutom undersöks om graden av tillgänglig information om arbets­sökandes frånvarorisk påverkar anställningsbeslutet. Resultaten visar att frånvaron bland anställda är betydligt lägre i relativt unika positioner än i positioner med fler anställda som kan utföra samma arbetsuppgifter. Detta kan delvis förklaras av att personer med lägre sjukfrånvarorisk har bättre möjlig­heter att anställas till unika positioner. Denna sortering in i unika positioner blir dock mindre tydlig när det råder brist på information om arbetssökandes sjukfrånvarorisk. Sammantaget bidrar resultaten till förståelsen av vilka faktorer som påverkar arbetsgivares vilja att anställa när det råder osäkerhet kring hur väl en anställning kommer att falla ut.