Barn och unga under coronapandemin

Sammanfattning av Rapport 2021:2

Utifrån tidigare forskning, tillgänglig statistik och aktuella uppgifter om pandemin belyser den här rapporten möjliga konsekvenser av den rådande coronapandemin för barn och unga idag och på lite längre sikt. I fem kapitel diskuteras pandemin med fokus på (1) betydelsen för barns uppväxtmiljö och humankapitalutveckling, (2) konsekvenser för barns lärande av ökad frånvaro bland barn och lärare i förskolan och skolan, (3) effekter av distansundervisning, (4) betydelsen för ungdomars utbildningsbeslut och (5) konsekvenser för ungdomars arbetsmarknadsinträde och långsiktiga arbetsmarknadsutfall. Det är för tidigt att dra slutsatser om coronapandemins långsiktiga konsekvenser, men den övergripande slutsatsen är att pandemin påverkar många barn och unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det finns därför anledning att värna och utveckla de institutioner, som t.ex. mödra- och barnhälsovård, socialtjänst samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga samt att ge utbildningssystemet förutsättningar att kompensera för de brister i humankapitalutveckling och förlorade livschanser som pandemin orsakar.